Réz iuddal nehéz fogyni. Spirál Mirena endometriózissal: szakértői vélemények


Lehetne mondanom: hogy igen-is illet mert az ollyan keresménynek gyökere a' Jószág; de ez illet Léányt, tehát ahoz is, a' fogyás alvási apnoe abbol szármozik, köze gyöngy árpa fogyás néki, és illeti ötet, 's valameddig osztozatlanul lésznek, valamint ha kár lenne a' Joszágban, egyaránt kellene szenvedniek, ugy a' mi haszon abbol az alatt gyül, illö abbol-is egy aránt részesülniek.

De még-is hogy a' Részesülésnek természete szerént felelyek, azt mondom: Ámbár közös Joszág légyen az, melyböl a' fiu maga különös gondoskodása, és fáradsága által valamit szerzett, mind az által ezen szerzeményt magának mindenkor meg-tarthattya, és abban Léány attyafiait részessé tenni nem tartozik; 39a mert a' hol a' Törvény az atyafiak keresményéböl való Részesülésről emlékezik, tsak fiurol szol, és a' Léányt elö nem hozza, s' mivel a' magyar Joszágnak régi igaz Természetét nézvén abbol nem egyebért, hanem tsak az atyafiui szeretetért kezdettek részt adni a' Léányoknak; valahol tehát világos emlékezet nintsen a' Léányról, ott tsak okoskodással, és hasonlatossággal bé nem hozhatni, hogy néki is része vagyon-é ez, vagy amaz joszágban?

CSEREI FARKAS: A MAGYAR ÉS SZÉKELY ASZSZONYOK TÖRVÉNYE

A' mi a' közös gyökeret illeti; nem mindenkor egyaránt szedik a' kőzös gyökérröl-is a' gyümöltsöt, annál-is inkább mikor a' gyökér magára semmit nem réz iuddal nehéz fogyni hanem külsö segétség által szoktak valamit abbol ki-venni, illö, hogy a' ki fárodott, és munkálodott a' körül, a' jutalmat-is a' vegye, és ne más; a' ki talám véle abban egyaránt se nem fáradott, se nem fáradhatott.

A' lefogyjon Jon-nal hogy a' fiu, és Léány között nem utolsó kűlömbség ez is, hogy jollehet közös a' réájok maradt ös Joszág némelykor, de a' munka, és fáradtság, mely annak oltalmazására, és elö menetelére kivántatni szokott, a' Léánynak gyengesége miatt közös ö közöttök nem lehet; és igy a' mi haszon annak oltalmazásából, és elö mozdittásábol szármozik, egy általyában azénak kell lenni, a' ki azt maga külőnös munkájával szerzette, és kereste.

A' mely Nemes embernek tsak fiat illetö Joszága vagyon, 's fiai nem lévén, Léányi maradnak miként, és meddig maradhatnak azok attyok holta után az olyatén öket nem illetö réz iuddal nehéz fogyni Az illyen fiu ágon magva szakadt Nemes embernek Léányt nem illetö Joszága akár Fiskusra, akár az ö nemzetségében lévö közél, vagy távulabb való férjfi attyafiára szállyon; ugyan tsak az ö Léányit abbol mig hajadonok lésznek, és ki nem házasittatnak, ki nem tehetik, hanem ha addig a' Léány negyedet ki-nem fizették, negyed részét az ollyan Joszágnak, az Atyai házzal együtt nékik kell engedni, hogy azt, mig Férjhez mehetnek, birják, és éllyenek belölle.

Minek utánna pedig ki-házasittatnak, ugy-is a' Joszágbol semmi nélkül öket ki nem tehetik, hanem azon negyed részt meg-betsültetvén, a' mennyire fogják intézni, kész pénzül, vagy egyéb pénzre forditható Jókban vlcc ajánlat fogyáshoz kell tenni, 's ugy osztán ki-fizetödvén nékik a' Léány Negyed; több közököt tovább a' Joszághoz nem tarthattyák.

réz iuddal nehéz fogyni

Mindazáltal ha az illyen Léányok közzül valamellyik azoknak hirével, 's akaratyokbol, kiket néz a' Joszágnak, és az abbol ki-szakasztott negyed résznek-is öröksége, joszágtalan emberhez menend, meg-marad az ö rész negyedében örökösön, és abbol ötet fizetéssel-is többé ki nem tehetik.

De ha ezeknek hirek, és akaratyok ellen kél Joszágtalanhoz, felváltyák töle a' negyedet, és abban örökösön meg-nem maradhat. Minthogy a' Magyaroknál és Székelyeknél a' Joszágrol haza oltalmazására fel-ülni 's táborozni szoktak, miképpen tesznek eleget ezen kötelességnek ez Aszszonyok, kik Joszágot birnak?

Spirál Mirena endometriózissal: szakértői vélemények

Ditsérik az Historikusok Tomirist, a' mi Nemzetünkböl valo Szytiai Királynét, hogy ama nagy hatalmas Tzirus Királyt meg-tudta gyözni, le-vágatván véle együtt három száz harmintz ezer Persát egy hartzon; ditsérik ugyan ama mi vérűnkböl valo bátor szivü hires Amazonokat-is, kik Mardoso, Orittya, Pentezilea, 's több nagy szivü Királynék vezérlési alatt Férjfiak nélkül táborozván akármi kemény ellenséggel szembe mertek vágni, nem-is lehetett addig Férjhez menniek, mig ellenséget nem öltek.

Europában valo meg-telepedésünk után-is Aszszonyinkrol, hogy apalinkodo szivtelen állatok lettek volna, éppen nem mondhattyuk. Mikor Nagy Károly Tsászár halála fogyás tanácsadó tanfolyam a' Németek és Frantziák ellen boszszu állásra ki-kelének Eleink, fel-kiáltattak vala az Aszszonyok-is a' Férjfiak mellé fegyverkezésre.

Ezer két száz nyoltzvan kilentzedik esztendöben Kun Lászlo Király eszeveszett uralkodásának napjaiban meg-szálván az Austriai Albert Hertzeg Kőszeget a' Magyarokra, ott-is mikor leg-keményebben vitatná az ostromot, elé-állának a' törésre az Aszszonyok, és együtt a' Férjfiakkal nagy bátran meg-vivának a' Németekkel, akarván akadályt vetni, hogy a' falakat meg-ne hághassák, kövel, forro vizzel, hajgállyák, őntözik vala, méhvel teli kosárokat-is visznek vala oda magokkal, 's ugy hánnyák vala szeme közé az ellenségnek.

Ettől tuti lefogysz: Tojás fogyókúra 2. rész - BF

Meg-szállá székes Fejérvárat ezer őt száz negyven harmadik esztendöben. Szent János nyaka vágása napja szerentsés napja lévén néki, ugy akara, hogy ezt a' nevezetes fö helyet-is ezen a' napon hodoltassa birodalmához, réá hajtá azért sok erös Dandárit, és szorongatni kezdé igen kemény ostromokkal.

A helyes iparpút tolás imlt a Tramdanubla ryujlolt be millió kw óra fogyasztáshoz kötöttük tagndp a vlllanykoncetsiló ügyében, ugy, hogy annak 20 év múlva kellett mondta azt követeli, hogy a itilután a kohkimená pályázó már volna teljesen elkészülnie. A város motorok sokat járhassanak, tehát az korábban megváltozatta ajánlata fel szakérlője ugy tűntette fel, hogy mi 20 ludjon megfelelő engedményt kapni, lételelt. Egyöntetű a megállapítás, év muiva akarunk építeni. Ezért a akiuek nagy a motor-fogyasztása. A erősen a Transdanubla javára billeni centrálé a szerződés lejáriával a gyasztása.

Látván a' város veszedelmét az Aszszonyok, oltalomra kiálták egymást ök-is, de föképpen egy közülök a' Férjfiak közé réz iuddal nehéz fogyni, a' sántzon egy jó élü kaszával, és olly bátran, olly erövel vitézkedék ott Hazája oltalmazásában, hogy egy vágása után két Töröknek-is szakad vala nyaka elötte 44a.

Ugyan ez a' Szuliman Tsászár megszállá Szigetet-is Somogy Vármegyében, ezer öt száz hatvan hatodik esztendöben roppant erövel amaz örök emlékezetre méltó Vitéz Urra Zrinyi Miklosra. Oltalmazák azt ellene a' Magyarok harmintz kilentz napig nagy emberkedve, végtére a' benn támadott és harapozo tüz miatt tovább nem tarthatván, egy szivvel, lélekkel utolso tsatára, végsö bajvivásra szánák magokat: végezvén alattomban arrol-is, hogy elsöbben Feleségiket hánnák kardra, ne talán tsak magokra maradván, elevenen jutnának Törők kézre, rabságra, fertöztetésre.

Meg-sajditták ezt az Aszszonyok, 's azonnal fel-kiáltának nagy bátran, hogy Hazájok mellet együtt akarnának ök-is a' Férjfiakkal élni, halni; fegyvert kérének magoknak, Férjeikkel, 's több Vitézekkel egyetemben kiomlának a' várból a' Törökök nyakára, és életeket Hazájokért nagy ditséretesen le-is tévék.

Mennyünk Szigetröl Váradra, találunk bátor szivü erös Aszszonyokat ott-is; mikor ezer hatszáz hatvanodik esztendöben Országunknak azt a' Bástyáját a' Török meg-szállván, és a' falakon sok ágyuzásival a' bé-ütésre utat nyitván, ostromnak ment vólna, eleibe állának nagy bátran a' Magyar Aszszonyok, őntözni kezdék égö szurokkal, 's tsak hamar sokakat a' Jantsárokból egymáshoz-is raggatának szakálloknál fogva, olvasztott ónnal pedig kontyoktol fogva sarkokig futtattyák vala bennek haragjokat, a' törésböl követ szedvén azzal-is hajgálák, 's verik vala agyon a' Sántzokon mászkálo, 's falakat hágdoso Törökséget.

Olvastam más Historicusokbol-is, de nevezetessebben a' Nagy Apám Cserei János után irom ezeket, ki maga-is jelen lévén azon az Ostromon, szemmel néző Bizonysága volt a' dolognak.

réz iuddal nehéz fogyni

Térjünk a' Trenbolon-acetát zsírégető a' Tatárokra. Midön ezer hét Száz tizenhetedik esztendöben az Országra Máramaros táján ki-ütni szándékozo Tatároknak a' Föld Népe eleibe vetette volna magát, látván egy Magyar Aszszony, hogy a' rendben egy nagy izmos Oláh a' Felleg réz iuddal nehéz fogyni nyomulo Pogányságnak látásátol el-ijedvén reszketne, és kezdené a' többit-is idegeniteni, a' bátorságtol, néki futamodék, mint szivetlen roszsz embert Artzul veré, ki-vévé fegyverét kezéböl, 's hellyébe álván a' Férjfiakkal egyaránt tüzele, vitézkedék az Ellenségre Hazája mellet.

Beszéllettem ollyan emberrel, ki maga-is jelen volt akkor ott, és ezen aszszonynak emberkedését szemeivel nézte. Emlékezzünk-meg itt a' Kassai Aszszonyrol-is.

Ne részegedgyetek meg borral, az melyben bujaság vagyon, hanem tellyetek meg Lélekkel, szólván magatok ko'zo'tt Psalmusokkal, Hymnusokkal, és lelki Odákkal, énekelvén és Sóltározván az ti sziveitekben az Vrnak, hálákat adván mindenekro'l, az mi Vrunk Iesus Christusnak nevében, az Istennek és az Atyának. Az Christusnak beszéde lakozzék ti bennetek bo'vse'gessen minden bo'ltseséggel, tanitván és intvén egymást Psalmusokkal Sóltárokkal Hymnusokkal Ditséretekkel, és lelki Odákkal Enekekkel kedvesse'ggel énekelvén az ti sziveitekben az Vrnak. Es valamit mu'velendetek beszéddel avagy tselekedettel, mind az Iesusnak nevében mu'vellyétek, hálákat adván az Istennek, és az Atyának o' általa. VAlamit az teremto' Vr Isten ez világon, az ég alatt, az fo'ldo'n, és az vizekben teremtett, nagyobb részént mind az Emberekhez való ki beszélhetetlen nagy szeretetinek indulattyából 1 teremtette.

Réá ütvén az Ellenség Kassára, 's meg nyomván a' vitézlő Népet, omlani kezde által a' Törésen bé a' Városba. Látván az Aszszonyok, hogy 'a Férjfiak erejekben meg lankadtak, 's tovább a' Törést nem tarthattyák, egybe futának minden felöl segétségre, 's kiki forro vizzel tele edényt hordozván Kezébe, tsak hamar egy másra forrázák a' falakon mászkálo Ellenséget, 's ki heviték kezekböl a' gyözedelmet.

réz iuddal nehéz fogyni

Melynek ugyan Ünnepes emlékezetét meg ülik most-is esztendönként nagy vigassággal. Ezeket, 's több ditséretes viselt dolgait a' Magyar Aszszonyoknak el gondolván azt itélhetnők, hogy ök-is szivekre, bátorságokra, erejekre nézve Kardot köthetnek, és Joszágokrol táborozhatnak; mindazonáltal kölömbözvén a' jo akarat a' kötelességtöl, 's nem-is arrol lévén itt a' Kérdés, ki miként forgathattya az Ellenség nyaka körül a' fegyvert, hanem arrol inkább, ki miként tartozik kőteleségböl Hadba menni, és meg állani uttyát az Ellenségnek?

réz iuddal nehéz fogyni

De azon kivül is erős Nemzetek szomszédságában lakván a' Magyar, férjfi kéz, férjfi erö kivántatik azok ellen, hogy vérünkre köszörült fegyverek nyakunkra ne szállhasson, hanem félre üthessük azt olly ellenvetéssel, mely nékik is fájjon, 's akadályokra légyen mindenkor, hogy kedvek ne telhessék romlásunkban. Ez igy lévén: ha szintén kedvek, akarattyok volna-is Aszszonyinknak a' fegyverkezéshez, kéméllenünk kellene öket, hogy jo szaparito anyáskodások után minden idöben elegendő számu férjfiaink lennének, és ottan ottan az el-estek, vagy az el-nyomorodtak helyett ujjal serdülnének-fel Ellenségink tartoztatására.

Erre nézve is azért nem lehet kivánnunk az Aszszonyoktol, hogy fegyverkezéssel szolgályanak az Országnak. Nagyobb unalmokkal járó terheket vetett réájok a' Természet, mint a' férjfiakra, ezeknek-is hordozása akadályokra esnék az hadakozásban, ha azt kötelességül vetnök nyakokba.

Top AAPO: A magtárban-kamrában serénykedő gazdasszony nélkül olyan a tanya, mint a borús nap, s az ilyen ház asztalánál úgy terpeszkedik az unalom, mint a haldokló őszi este. De a jó gazdasszony olyan, mint a világító, melegítő, derűs napfény. Nézzétek csak: reggel elsőnek kél fel az ágyból, elkeveri a kenyértésztát férjének reggelit készít az asztalára, útravalót az i nlobé, s aztán sajtárjával siet a karámba, megfejni i nrk ii tehenét.

Réz iuddal nehéz fogyni honn tehát az Aszszony népeket gyermek szülésre, Katona nevelésre, 's midön abban foglalatoskodnak, ne szakasztassuk félbe vélek Anyai szorgalmatoskodásokat Nemzetünk approsodására, hátra maradására. Ugy, de vallyon e' szerént nem teszszük-é elégtelenekké öket arra, hogy ki ne mutathassák sziveket, erejeket?

réz iuddal nehéz fogyni

Nem: mert a' jóságos tselekedetnek uttya soha sem volt, 's ez után sem lészen bé vágva elöttök: modjok, idejek, 's alkalmatosságok lévén, ki mutathattyák mindenkor emberkedéseket annál nagyobb ditséretekre, a' menyivel kissebb a' kötelesség rajtok.